Цени и условия

Нови вноски за членовете

С решение на Управителния съвет на Камарата размерът на годишните членски вноски за юридически лица е променен както следва:

  • Годишен оборот до 500 хил. евро – 150 евро
  • Годишен оборот до 1 млн. евро – 250 евро
  • Годишен оборот над 1 млн. евро – 500 евро

Размерът на годишната членската вноска за физически лица е 50 евро.

Променените членски вноски влизат в сила от 01.09.2005